OM

Att främja och utveckla förädling av ull, med fokus på svensk fårull

STADGAR

 1. Föreningens namn är Ullvilja ideell förening. Den har sitt säte i Kil kommun i Värmlands län.
 2. Ändamål: Att främja och utveckla förädling av ull, med fokus på svensk fårull. (o därmed förenlig verksamhet)
 3. Föreningsform: Föreningen är en religiöst- och partipolitiskt obunden ideell förening.
 4. Verksamhets- och räkenskapsår: Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer minst två månader före Årsmötet, dock senast den 30 mars.
 5. Medlemskap
  Envar som godkänner dessa stadgar och betalat medlemsavgift antas som medlem.
 6. Medlem som anses skada föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängningen diskuteras på nästa Årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen, genom beslut enligt §16.
 7. Styrelse består av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter samt minst två suppleanter. Ordförande och kassör får inte vara samma person.
  Styrelsen utser inom sig sekreterare och de andra befattningar som behövs.
 8. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.
  Jämna år väljs ordförande samt halva antalet ordinarie ledamöter på två år.
  Udda år väljs kassör och återstående ordinarie ledamöter på två år.
  Varje år väljs minst två suppleanter på ett år.
  Valbar är medlem i föreningen. Ordförande och kassör ska ha fyllt 18 år.
 9. Styrelsemöte är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
  Styrelsen kan bjuda in andra personer till hela eller delar av styrelsemöte,
  men endast närvarande styrelseledamöter har rösträtt. (Suppleants röst räknas då denne inbjudits att ersätta ordinarie ledamot.)
 10. Revisorer: För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant. Valbar är person som fyllt 18 år och som inte sitter i styrelsen. Revisorerna behöver inte vara medlemmar i föreningen.
 11. Valberedning: För att ta fram förslag på kandidater till de i stadgarna föreskrivna valen på nästa årsmöte, väljer Årsmöte tre valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
  Vid Årsmöte får även andra medlemmar nominera kandidater. Varje nominerad kandidat måste vara valbar enligt stadgarna samt ha tillfrågats innan och sagt ja.
 12. Ordinarie Årsmöte ska hållas senast 22 juni varje år. Tid och plats beslutas av styrelsen. Motioner ska vara styrelsen till handa senast 31 januari.
  För att Ordinarie Årsmöte ska gälla måste:

  1. Alla medlemmar ha erhållit kallelse minst fyra veckor i förväg samt ha erhållit styrelsens av revisorer granskade ekonomisk rapport för det avslutade året minst tre veckor i förväg. Kallelse sker i första hand digitalt via tjänst och adress som medlem uppgett. Medlem som begär det får kallelse per pappersbrev.
  2. Stadgarna finnas tillgängliga under hela mötet
  3. Följande ämnen ska alltid behandlas på Ordinarie Årsmöte:
    1. Mötet förklaras öppnat
    2. Val av ordförande för Årsmöte
    3. Val av sekreterare för Årsmöte
    4. Godkännande av röstlängd, dvs vilka av de närvarande som får rösta
    5. Val av två rösträknare som även justerar och skriver under mötesprotokollet när mötessekreteraren har renskrivit det
    6. Mötets giltighet – har alla fått kallelse i rätt tid?
    7. Frågan om godkännande av dagordningen
    8. Styrelsens verksamhetsrapport för det avslutade året inklusive rapporter från arbetsgrupperna
    9. Styrelsens ekonomiska rapport för det avslutade året
    10. Revisorernas granskning av styrelsens ekonomiska rapport
    11. Frågan om ansvarsfrihet för sittande styrelse för den tid som revisionen avser.
    12. Verksamhetsplan för närmaste året
    13. Budget för närmaste året och beslut om medlemsavgiftens storlek.
     Olika medlemsavgifter får förekomma.
    14. Val av styrelse enligt §8
    15. Val av årets revisorer
    16. Val av tre valberedare för nästa årsmötets val
    17. Inkomna motioner
    18. Övriga frågor enligt 7.
    19. Mötet förklaras avslutat
 13. Årsavgifterna för medlemskap bestäms på årsmöte.
 14. Extra Årsmöte
  Om någon i styrelsen vill, eller om revisor eller minst en tiondel av medlemmarna kräver det, ska styrelsen kalla till Extra Årsmöte. Vid giltigt krav på Extra Årsmöte kan den som krävt mötet sköta kallelsen. För att Extra Årsmöte ska gälla måste alla medlemmar ha erhållit kallelse enligt samma villkor som i §12a. Extra Årsmöte får bara behandla de ärenden som nämnts i kallelsen.
 15. Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av beslutsför styrelse enl §9 samt av ordförande och kassör var för sig.
 16. Rösträtt, beslut och omröstning
  Rösträtt på årsmöte har endast närvarande medlem som betalat in medlemsavgift minst två veckor innan årsmöte. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står på annan plats i stadgarna. Nedlagda röster räknas inte in. Varje medlem med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal utfaller ordförandes utslagsröst, förutom vid personval där slumpen får avgöra.
 17. Ändring av stadgarna
  Dessa stadgar kan bara ändras på Ordinarie Årsmöte där ändringen har visats för medlemmarna i kallelsen. Två tredjedels majoritet krävs för att ändringen ska gälla. Ändringar i §2 om Ändamål, §3 om föreningsform, §17 om stadgeändringar och §18 om upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande Ordinarie Årsmöten.
 18. Upplösning av föreningen
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på Årsmöte.
  Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst sju medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
  Vid upplösning skall föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske samt hur föreningens arkiv ska hanteras, bestäms på det sista årsmötet.